V okviru priprave lokalnega načrta hodljivosti za Velenje smo med drugim s spletno anketo naslovili prebivalce Velenja in jih povprašali o tem, kako oni doživljajo in ocenjujejo pogoje za hojo v mestu. Spletna anketa je bila za sodelovanje na voljo od 21. februarja 2022 do 7. marca 2022. Izvedli smo jo s pomočjo platforme Canvis.app. Anketirani so imeli možnost s pomočjo zemljevida podati svoja stališča do pogojev za hojo v Mestni občini Velenje. Prejeli smo lepo število odgovorov in pomembno poglobili razumevanje akutalnih pogojev za hojo v mestu.

Anketirani so sodelovali tako, da so na zemljevidu Velenja označili točko in kategorijo, za katero so želeli podati komentar. Izbirali so lahko med 6 različnimi kategorijami: nevarna točka, ovira na poti, neprijeten odsek, manjkajoča povezava, urbana oprema in drugo.

Od skupaj 391 na digitalnem zemljevidu zabeleženih točk, se je večina anketiranih opredelila do nevarnih točk in odsekov. Takih komentarjev, oziroma zaznav smo zbrali 192, 77 komentarjev se nanaša na neprijetne odseke, 47 na manjkajoče povezave, 33 na urbano opremo, 23 na druge značilnosti okolja v povezavi s hojo, na 19 točkah na zemljevidu pa so sodelujoči komentirali ovire na poti

V nadaljevanju predstavljamo zbrane ugotovitve po kategorijah skupaj z navedenim številom ponavljajočih se odzivov v anketi prikazanih na način (00– krat). Komentarji točk v prostoru, ki so vsebovali opažanja različnih problematik, so bili v analizi ločeni in vključeni v ustrezne kategorije. 

V oporo pri analizi komentarjev prebivalcev sta pripravljeni tudi dve karti, prva prikazuje celotno območje mesta, v okviru katerega so anketirani izbirali točke, ki so jih komentirali, druga pa prikazuje podrobnejšo sliko središča mesta, kjer so prebivalci označili in komentirali največ točk. Lokacije, ki so jih pri oceni pogojev za hojo v Velenju označili anketirani smo razumeli tudi kot svojstven prikaz območja, v katerem je interes prebivalcev za hojo velik in ga moramo z načrtom hodljivosti nasloviti.

V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve spletne ankete po kategorijah skupaj z opornimi trditvami, ki smo jih pripravili v pomoč anketiranim.

 

Nevarne točke

Primeri nevarnih točk so lahko nepregledni odseki ulic, cest in poti, tudi prehodi čez ceste in dostopi, klančine. Sodelujoči v anketi pa so pri označevanju nevarnih točk v Velenju izpostavili predvsem točke, kjer zaznavajo: 

 • pomanjkanje peš površin (pločnik in druge pešcu namenjene površine) (78- krat);
 • neprilagojeno hitrosti voznikov motornih vozil, neprevidnost in nasploh nestrpno kulturo vožnje (sem smo uvrstili tudi izsiljevanje prednosti, slabo pregleden odsek, ne-upoštevanje cestnoprometnih predpisov) (41- krat);
 • mešanje pešcev z drugimi vrstami mikromobilnost (kolesa, skiroji, lahka motorna vozila) (30- krat);
 • pomanjkanje prehoda za pešce (13- krat);
 • slaba osvetljenost peš poti in pločnikov (8- krat);
 • neustrezno urejene klančine za funkcionalno ovirane (5- krat);
 • nevarnost v zimskem času, led, spolzkost (3- krat);
 • poškodovan tlak (2- krat).

Nevarne točke zaradi pomanjkanja peš površin so zgoščene predvsem na obrobju mestnega jedra, v središču Velenja pa je vzrok za nevarnost največkrat povezan s kulturo vožnje avtomobilov in s prehodi za pešce.  Posebej je bilo izpostavljeno parkirišče med Glasbeno šolo in Gimnazijo. Zaradi mešane rabe prostora prihaja do občasnih kratkih stikov – konfliktov med pešci in vozniki koles, skirojev in lahkih motornih vozil najpogosteje ob Paki, na Promenadi in Cankarjevi ulici. 

Slika 1: Rezultati ankete s prebivalci (širši pogled)


Slika 2: Rezultati ankete s prebivalci (ožji pogled)

Ovire na poti

Ovire na poti so lahko fizične (gostinska oprema, količki, cvetlična korita, nepravilno parkirani avtomobili …) ali druge vrste ovir (kratki časovni intervali na semaforju). Anketirani so na karti Velenja označili naslednje: 

 • semafor neprilagojen pešcu (prekratek interval za pravočasno prečkanje cestišča ali nasprotno, predolgo čakanje na zeleno luč) (10- krat);
 • fizične ovire: (nepravilno) parkirani avtomobili, kandelabri, kolesarske poti, problem prehoda za vozičke in invalide (7- krat);
 • previsoki robniki za invalide, starejše in starše z vozički (5- krat);
 • začasne ovire – ne-obrezana vegetacija, nesplužene poti, ne-pometene poti – pesek za posipanje proti zmrzali spomladi (4- krat);
 • zaprti/onemogočeni prehodi (med bloki, čez dele cestišča) (3- krat).

 

Neprijeten odsek

Neprijeten za hojo je lahko odsek ali del poti zaradi fizičnih ali socialnih razlogov, kot so na primer pomanjkanje sence, neurejenost okolice, dolgočasna – dolga pot do storitev, zadrževanje specifičnih skupin uporabnikov v prostoru, moteče dejavnosti na tem območju ipd. Anketirani so ob označenih točkah pojasnili, da so neprijetni odseki v Velenju predvsem zaradi: 

 • pomanjkanja prostora namenjenega pešcu (30- krat);
 • mešanja uporabnikov prostora in srečevanje različnih vrst uporabnikov mikromobilnosti (kolesarji/skiroji/rolkarji-pešci/invalidi/starejši; podhodi, klančine) (14- krat); 
 • prometnega vozlišča (veliko prometa, obračališče za avtobus … ), neprilagojena hitrost oz. slaba kultura vožnje (11- krat);
 • neustrezno urejene ali neurejene klančine (za starejše, gibalno in funkcionalno ovirane) (7- krat);
 • neurejene pešpoti zaradi vremenskih razmer (blato, velike luže, spolzko …) (7- krat);
 • neugoden prehod/podhod (infrastrukturno neustrezno, neosvetljeno) (4- krat);
 • neustrezno parkiranih vozil (kombiji za dostavo, osebna vozila) (3- krat);
 • poškodovanega tlaka (3- krat);
 • pomanjkanja sence (3- krat).

 

Manjkajoča povezava

V kategorijo manjkajočih povezav smo uvrstili pomanjkanje delov peš poti in usmerjevalnih tabel – označitev dodatnih poti, povezav med potmi, prehodov za pešce, komentarje na obstoječe nadhode, podhode; tudi manjkajoče povezave do drugih oblik prevoza (Bicy, Lokalc, avtobus, vlak, avtomobil). Najpogosteje so anketirani izbrali naslednje trditve:

 • manjkajoča peš pot (24- krat);
 • manjkajoči prehod prehoda za pešce (ali kolesarje)(9- krat);
 • manjkajoča kolesarska pot (3- krat);
 • utrditev obstoječe poti (2- krat).

Eden od anketiranih je predlagal postavitev novih BICY postaj, konkretno v Škalah. 

 

Urbana oprema

Anketirani so največkrat opozorili na pomanjkanje košev za odpadke in klopi, sicer pa še: 

 • pomanjkanje klopi (9- krat);
 • pomanjkanje košev za odpadke (11- krat);
 • pomanjkanje javne razsvetljave (6- krat);
 • pomanjkanje dreves (5- krat).

Podan je bil predlog za:

– izdelavo info table o območjih mešanega prometa , 

– postavitev drugačnih košev za odpadke, ki bi omejili dostop vranam in onemogočili raztresanje in raznašanje smeti 

– postavitve spomenika – memoriala, ki bi prikazoval opuščeno traso železniške proge Velenje-Otiški vrh, ki je potekala skozi Velenje.

 

Drugo

Med drugimi ugotovitvam so anketirani posredovali opažanja, ki se ne navezujejo na same pogoje za hojo, kot so:

 • neustrezno zaključena pot zaradi neurejenega lastništva (3- krat), 
 • neurejene grmovnice in
 • potreba po protihrupni zaščiti.