Osnovni namen programa Aktivno v šolo in zdravo mesto je spodbujanje aktivne mobilnosti in ustvarjanje zdravega bivalnega okolja.

Program predstavlja nadaljevanje in razširitev programa Aktivno v šolo. Z organizacijskimi, načrtovalskimi in izobraževalnimi ukrepi v praksi spodbuja aktivno hojo v šolo in ozavešča o pomenu hoje kot zdrave oblike gibanja in okolju prijazne ter široko dostopne prometne prakse. Cilj programa je nuditi podporo šolam in občinam pri omogočanju hoje v šolo s Pešbusom in Bicivlakom ter promovirati koncept Zdravega mesta s pripravo lokalnih načrtov hodljivosti in izvedbo regionalnih izobraževalnih seminarjev.
Program naslavlja zdravstvene probleme, ki izvirajo iz sedečega načina življenja in “debelilnega” okolja in jih lahko preprečuje in blaži hoja oziroma aktivna mobilnost. Program povezuje zavzemanje zdravstvenega resorja za vsakdanjo telesno dejavnost z lokalnimi ukrepi za aktivno mobilnost in izboljšanje hodljivosti naselij ter razvija zanimanje akterjev za hojo in urejanje prostora, ki omogoča in podpira zdrav življenjski slog.
Program obsega tri ključne dejavnosti:

Program obsega tri ključne dejavnosti:

(1) oblikovanje lokalnih partnerstev za pripravo načrtov hodljivosti in promocijo hoje,

(2) širjenje znanja za načrtovanje zdravega bivalnega okolja in

(3) podpora izvedbi spremljane poti v šolo s Pešbusom in Bicivlakom.

Nosilec programa: IPoP – Inštitut za politike prostora
Partner: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Sofinancer: Ministrstvo za zdravje RS
Trajanje programa: 2019 – 2022

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo več predhodnih projektov in programov – zlasti programov Aktivno v šolo (2017 – 2019) in Zdrav šolar (2015-2016), ki ju je podprlo Ministrstvo za zdravje RS.

Aktivno v šolo (2017 – 2019)

Osnovni namen programa Aktivno v šolo je bila podpora šolam in občinam pri spodbujanju aktivne poti v šolo, saj aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok. V jedru programa so se izvajale tri dejavnosti, namenjene neposredno uporabnikom:

  1. Podpora izvedbi spremljane poti v šolo – Pešbus in Bicivlak, ki se z novim programom Aktivno v šolo in zdravo mesto nadaljuje v podobni obliki
  2. Podpora samostojni poti v šolo
  3. Podpora aktivni poti v šolo v okviru šolskih okolišev

Nosilec programa: IPoP – Inštitut za politike prostora
Partnerji: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp; Focus, društvo za sonaraven razvoj
Sofinancer: Ministrstvo za zdravje RS

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah (2018 – 2021)

Projekt vsebuje pripravo celovitega koncepta spodbujanja trajnostnih načinov prihoda v vrtce in osnovno šolo za naslednje ciljne skupine: otroke, starše, učitelje, vzgojitelje, ravnatelje, pomočnike ravnateljev, zaposlene na občinah, z namenom spreminjanja potovalnih navad in načrtovanja ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo. Projekt vključuje izvedbo igre Beli zajček za vrtce ter izdelavo in izvedbo nadgradnje te igre za osnovno šolo, pripravo gradiv za učitelje in starše ter priročnikov za osveščanje otrok, analizo načinov prihoda otrok v vrtec ali šolo, analizo poti do ustanov z enostavnim kartografskim prikazom problematičnih delov šolskih poti ter evalvacijo učinkov iger.

Nosilec programa: Razvojna agencija Sinergija
Partnerji: IPoP – Inštitut za politike prostora, Društvo FOCUS, CIPRA Slovenija, Filozofska fakulteta
Sofinancer: Ministrstvo za infrastrukturo RS

Zdrav šolar (2015 – 2016)
Program Zdrav šolar je spodbujal aktivno pot v šolo ter si prizadeval za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev.
V okviru programa sta bila razviti dve krovni aktivnosti spremljane poti v šolo: Pešbus in Bicivlak.

Nosilec programa: IPoP – Inštitut za politike prostora
Partnerji: Focus, društvo za sonaraven razvoj; društvo Gekolina; Ljubljanska kolesarska mreža; Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo; Zavod Eko-Humanitas; Studio 12; Mariborska kolesarska mreža
Sofinancer: Ministrstvo za zdravje RS

Trajnostna mobilnost v šoli (2016 – 2017)
Projekt Trajnostna mobilnost v šoli je to problematiko naslavljal prek občin, šol, šolskega osebja, staršev ter seveda otrok. Za naslavljanje vprašanj mobilnosti v povezavi z osnovnimi šolami je bila izbrana enota šolski okoliš, ki pokriva vsa naselja v občinah, zato se prek njegovega urejanja v smeri trajnostne mobilnosti lahko celovito preureja promet in prostor tako v mestih kot v manjših naseljih. Namen projekta je bilo občinam in šolam pokazati enostavne in napredne rešitve na poti k trajnostni mobilnosti v okviru šolskih okolišev. Dobre prakse in rezultati projekta so bili zbrani na pričujoči spletni strani, ki je bila narejena prav v okviru tega projekta.

Nosilec projekta: IPoP – Inštitut za politike prostora
Partnerji: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp; prostoRož; Focus, društvo za sonaraven razvoj
Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor RS