V okviru priprave Lokalnega načrta hodljivosti za Mestno občino Velenje je bila, podobno kot pred tem že v občini Piran, z učenci vseh osnovnih šol izvedena preprosta anketa o tem, kako hodijo v šolo. S pomočjo učiteljev smo vse učence na določen dan vprašali, na kakšen način so prišli v šolo ter kako bi v šolo radi hodili, če bi lahko izbirali. 

Kar precej otrok v velenjske osnovne šole že sedaj hodi peš, anketa pa je razkrila, da bi si aktivno želelo hoditi v šolo tudi kar nekaj otrok, ki jih zdaj vozijo z avtom. In kot vedno se je tudi v Velenju pokazalo, da bi si kar precej otrok želelo hoditi v šolo s kolesom, skirojem ali rolko.

 

Splošne analitične ugotovitve 

V Velenju je 6 osnovnih šol: OŠ Antona Aškerca, OŠ Livada, OŠ Šalek, OŠ Mihe Pintarja Toleda, OŠ Gorica in OŠ Gustava Šiliha, s petimi podružnicami, na katere je letos vpisanih 3098 učencev. V anketi je sodelovalo 2729 učencev kar predstavlja 88 % vpisanih.

Slika 1: Šolski okoliši znotraj občine Velenje z osnovnimi šolami in podružnicami ter radiji oddaljenosti od šole

Anketa je bila izvedena na šestih matičnih šolah v Velenju potekala v sredo, 23. februarja 2022. Vsem učencem smo s pomočjo učiteljev zastavili  dve vprašanji. Z dvigom rok so odgovarjali na vprašanji: (1) na kakšen način ste danes prišli v šolo in (2) na kakšen način bi želeli priti v šolo, če bi lahko sami izbirali. Število sodelujočih pri prvem in drugem vprašanju se nekoliko razlikuje. Na drugo vprašanje je odgovorilo 146 manj učencev kot na prvo. Vzroka za razhajanje nismo odkrili.

Slika 2: Primerjava med načinom prihoda in želenim načinom prihoda  skupno za vse sodelujoče

Ugotovili smo, da v Velenju v primerjavi s Piranom veliko število učencev v šolo pride peš. Želje učencev o prihodu v šolo pa se od načina prihoda v šolo razlikujejo predvsem v večjem številu tistih, ki bi želeli potovati aktivno, to je namesto z avtom ali peš, s kolesom, skirojem ali rolko. 22 % učencev pripeljejo v šolo starši z avtom. Tak način potovanja bi kar 14% učencev raje zamenjalo za drugačnega. Učenci bi, če bi lahko izbirali, manj hodili peš, bistveno več pa s kolesom, s skirojem in rolko, tudi z avtobusom. 

V nadaljevanju so kratko predstavljene ugotovitve za vsako osnovno šolo posebej.

 

OŠ ANTONA AŠKERCA, 576 učencev
(V anketi je sodelovalo 67 % učencev) 

V osnovno šolo Antona Aškerca je več kot polovica učencev na dan ankete prišla peš (55,2 %), ostali z avtobusom (23,1 %) ali z avtom – s starši (21,0 %). Samo po eden pa je prišel s skirojem, rolko ali rolerji, kolesom in vlakom. 

Večina otrok na tej šoli si tudi želi hoditi v šolo peš (50,8 %). Precej več otrok kot danes pa bi želelo hodti v šolo aktivno, z izbiro drugih načinov mikromobilnosti to je s kolesom, skirojem, rolko ali rolerji (27,5 %). Z avtobusom bi želela potovati kar polovica manj učencev (11,8 %) kot jih potuje sedaj in enako  z avtom (9,6 %). Z vlakom bi želel hoditi v šolo en učenec.

Glede na lokacijo OŠ in šolski okoliš, bi veljalo preveriti, ali lahko šola postane ena prvih na katero bodo vsi zdravi otroci hodili aktivno. 

 

OŠ ANTONA AŠKERCA POŠ PESJE, 53 učencev (1. – 4. razred)
(V anketi je sodelovalo 91 % učencev)

Šolarji v podružnično šolo v Pesju v večini hodijo aktivno, peš ali s skirojem, rolko, rolerji. Predvsem to velja za učence 2. – 4. razreda, prvošolce so večinoma pripeljali starši (10 od 11 prisotnih na dan beleženja). Manj želijo prihodov z avtomobilom in še več s skirojem, rolko, rolerji in s kolesom.

 

OŠ LIVADA, 459 učencev
(V anketi je sodelovalo 93 % učencev) 

V osnovno šolo Livada je dve tretjini (66,7 %) učencev na dan anketiranja prišlo peš, ostale so pripeljali starši (18,9 %) ali so prišli z avtobusom (13,9 %). Dva učenca sta prišla s skirojem, rolko ali rolerji. 

Med načinom in željami prihoda se kaže precejšen razkorak. Veliko otrok bi si želelo potovati kolesom (11,3 %) in s skirojem, rolko, rolerji (13 %). Skoraj polovico manj učencev bi želelo priti z avtom (9,1 %) ali z avtobusom (6,9 %).

 

OŠ LIVADA POŠ ŠKALE, 26 učencev (1. – 4. razreda)
(V anketi je sodelovalo 96 % učencev)

Na podružnično šolo OŠ Livada, Škale, je bilo na dan anketiranja večina učencev (17) pripeljanih z avtomobilom, 5 jih je prišlo s šolskim avtobusom, 2 pa sta v šolo prišla sama ali s prijatelji. Precej več poti v šolo bi učenci želeli opraviti peš, tudi s skirojem, rolko in rolerji.

 

OŠ ŠALEK, 452 učencev
(V anketi je sodelovalo 81 % učencev) 

V OŠ Šalek večina učencev pride peš (65,0 %), manjši delež z avtom (22,4 %), z avtobusom (11,2 %), 3 učenci so prišli s skirojem, rolko ali rolerji ter 2 učenca sta v šolo prišla s kolesom. 

Želje učencev so po številu glasov sledeče: več kot polovica jih želi priti v šolo peš (53,7 %), s kolesom (19,3 %), s skirojem, rolko, rolerji (11,0 %) manj pa z avtobusom (10,7 %) in z avtom (10,7 %).

 

OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA, 480 učencev
(V anketi je sodelovalo 92 % učencev) 

Veliko število učencev na OŠ Mihe Pintarja Toleda že sedaj hodi v šolo peš (73,8 %), ostali hodijo z avtom (21,8 %), z avtobusom (4,2 %), en učenec je prišel s kolesom. 

Manj (52,4 %) jih želi poti v šolo opraviti peš, kot jih sedaj, večkrat bi si želeli priti v šolo s skirojem, rolko, rolerji (18,5 %), s kolesom (18,0 %), z avtobusom (5,5 %). Manj kot sicer želijo tudi hoditi z avtom (5,7 %).

 

OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA POŠ PLEŠIVEC, 12 učencev (1. – 5. razred)
(V anketi je sodelovalo 92 % učencev) 

Na podružnično osnovno šolo Plešivec nihče od učencev ni prišel z avtomobilom, marveč so na dan beleženja prišli v šolo z organiziranim šolskim avtobusom ali peš, želijo si tudi možnosti prihoda s kolesom. 

 

OŠ GORICA, 536 učencev
(V anketi je sodelovalo 90 % učencev) 

Večinski delež učencev je v šolo prišlo peš (67,6 %), ostali z avtom (17,5 %) ali avtobusom (14,8 %). En učenec je v šolo prišel s skirojem, rolko ali rolerji. 

19,3 % učencev manj želi hoditi peš, 10,5 % manj z avtom. Več pa želijo hoditi s kolesom (15,1 %) ali s skirojem, rolko, rolerji (14,9 %), približno enako pa z avtobusom (14,7 %). 

 

OŠ GORICA POŠ VINSKA GORA, 81 učencev (1. – 5. razred)
(V anketi je sodelovalo 93 % učencev) 

Od 75 sodelujočih na dan anketiranja, je bila tudi na podružnično šolo v Vinski Gori večina učencev pripeljana v šolo z avtomobilom ali z avtobusom, 7 učencev je prišlo peš. Bistveno več jih želi v šolo priti s kolesom, s skirojem, rolko in rolerji ali peš (skupaj 63) in manj z avtomobilom in avtobusom.

 

OŠ GUSTAVA ŠILIHA, 545 učencev
(V anketi je sodelovalo 89 % učencev) 

Slika je na OŠ Gustava Šiliha podobna kot na ostalih šolah, kjer je na dan ankete večino učencev v šolo prišlo peš (59,4 %), dobro petino učencev je prišlo z avtobusom (20,5 %), nekoliko manj z avtom (19,3 %). S skirojem, rolko ali rolerji sta prišla dva učenca, en učenec je v šolo prišel z vlakom. 

Peš prihod v šolo tudi med željami ostaja priljubljen način prihoda, za katerega bi se odločilo več kot polovica učencev (53,7 %). S kolesom (16,1 %), s skirojem, rolko ali rolerji (7,0 %) v šolo želi priti več učencev kot sicer. Manj jih želi priti z avtobusom (11,7 %), tudi z avtom želi priti 7,9 % manj učencev. 

 

OŠ GUSTAVA ŠILIHA POŠ ŠENTILJ, 70 učencev (1. – 5. razred)
(V anketi je sodelovalo 99 % učencev) 

Na dan beleženja prihodov v šolo je bila večina (41) učencev pripeljanih z avtomobilom ali z avtobusom (18). V šolo bi želeli prihajati bolj aktivno, rezultati kažejo izrazito željo po peš prihodu ali s skirojem, rolko, rolerji, tudi s kolesom in bistveno manj z avtomobilom.

Foto: Urška Didovič