Gradiva za izvajanje spremljane poti v šolo:
 • Podporna gradiva za izvajanje spremljane poti v šolo: Pešbus in Bicivlak
  Na tej povezavi so na voljo podporna gradiva za izvajanje spremljane poti v šolo v obliki Pešbusa in Bicivlaka. Zasnovana so na večletnih izkušnjah iz prakse v okviru različnih programov in projektov ter zajemajo tako gradiva in navodila kot predstavitve z Usposabljanj za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka. Usposabljanja so ključna za kakovostno pripravo in zasnovana kot poldnevno izobraževanje. Za prijavo in razpisane termine sledite novicam.
  Vsa gradiva in materiali ter usposabljanja in svetovanja so za izvajalce Pešbusa in Bicivlaka brezplačni.
 • Zloženka za starše: Kako hodimo v šolo?
  Zloženko lahko uporabite tako, da na roditeljskih sestankih, ali pa tudi sicer, staršem predstavite pomen za zdravje, ki jih ima aktivna pot v šolo za šolarje. V zloženki svetujemo staršem, na kakšne načine lahko omogočajo aktivno pot v šolo otrokom, in predstavimo, kaj sta Pešbus in Bicivlak. Zloženko lahko natisnete tudi sami na A4 format in jo s pomočjo navodil sami zgibate.
 • Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka (31. 3. 2021)
  Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli prostovoljno pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka. Udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za preverjanje izkušenj iz prakse. Izvaja se vsaj enkrat letno. Prek povezave lahko dostopate do video posnetkov z usposabljanja, ki je potekalo prek spletne platforme Zoom 31. 3. 2021. Na posnetkih je po korakih predstavljen potek priprave in izvedbe aktivnosti Pešbusa in Bicivlaka od ideje in prijav do priprave prog in izvedbe.
 • Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo: Pešbus in Bicivlak
  Namen priročnika je predstaviti spremljano pot v šolo in njene vsestranske pozitivne učinke za otroke, lokalno skupnost in okolje ter ključne akterje spodbuditi k njenemu izvajanju. V prvem delu priročnika je predstavljena spremljana pot v šolo, njen namen in njene koristi. Priročnik korak za korakom vodi pri širjenju pobude, pridobivanju podpornikov in izvajanju spremljane poti v šolo v obliki Pešbusa in Bicivlaka. Predstavljene so ciljne skupine in ključni deležniki, dejavniki, ki vplivajo na aktivno pot v šolo v lokalnem okolju, in namigi za motiviranje potencialnih izvajalcev in akterjev. V drugem delu so podana podrobna navodila za organizacijo in izvedbo spremljane poti, ki smo jih preizkusili v pilotnih projektih in nato izpopolnili skozi nadaljnja izvajanja. Aktivnosti zato ni treba razvijati na novo, temveč jih je potrebno samo prilagoditi lokalnemu okolju.
 • Mobilnostni načrt
  Mobilnostni načrt zajema predvsem prihode v šolo učencev in šolskega osebja ter ureditev pogojev za vzpodbujanje alternativnih načinov mobilnosti osebnemu avtomobilu, predvsem hoji, kolesarjenju ali uporabi javnega potniškega prometa. Gre večinoma za mehke ukrepe, povezane z obveščanjem in drugimi konkretnimi spodbudami za alternativne prevoze. V okviru projekta Trajnostna mobilnost v šoli smo izbrali dve šoli, za kateri šolska okoliša smo pripravili mobilnostna načrta. Kot primer mestnega šolskega okoliša je bila uzbrana OŠ Poljane, kot primer podeželskega okoliša pa OŠ Dob. Vsebine so se oblikovale skozi različne aktivnosti: sprehod z učenci, intervjuji z različnimi deležniki, delavnico, terenskimi ogledi in prostorskimi analizami.
Ostalo:
  • Priročnik za urejanje šolskih okolišev po načelih trajnostne mobilnosti
   Priročnik je namenjen ravnateljem, učiteljem in zaposlenim na osnovnih šolah ter občinah. Namen priročnika je spodbuditi urejanje šolskih okolišev po načelih trajnostne mobilnosti, predvsem pa omogočiti otrokom lažje, bolj varno in bolj udobno pešačenje ter kolesarjenje v šolo. S tem namenom smo v priročniku zajeli sodobne organizacijske, promocijsko-izobraževalne in infrastrukturne ukrepe. Zaključimo z odgovori na vprašanja, na katera smo naleteli med izvajanjem projekta Trajnostna mobilnost v šoli.
  • Trajnostna mobilnost – Priročnik za vzgojitelje v vrtcih
   Osnovni namen priročnika za trajnostno mobilnost v vrtcih je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Priročnik je zasnovan skladno z aktualno prakso vzgoje in izobraževanja v slovenskih vrtcih. Ponuja ključne vsebine s področja trajnostne mobilnosti ter predloge različnih učnih oblik in metod dela. OPOZORILO: Za ogled priročnika počakajte, da se dokument naloži v celoti.
  • Trajnostna mobilnost – Priročnik za učitelje osnovnih šol
   Osnovi namen priročnika za trajnostno mobilnost v osnovnih šolah je ozavestiti učenke in učence osnovnih šol o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Priročnik je zasnovan skladno z aktualno šolsko prakso in povezan z učnimi načrti za osnovno šolo. Ponuja vam ključne vsebine s področja trajnostne mobilnosti za različne starostne skupine ter predloge različnih učnih oblik in metod dela. OPOZORILO: Za ogled priročnika počakajte, da se dokument naloži v celoti.
  • Trajnostna mobilnost – Priročnik za učitelje srednjih šol
   Temeljni namen priročnik za trajnostno mobilnost v srednjih šolah je ozavestiti dijakinje in dijake srednjih šol o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Priročnik je zasnovan skladno z aktualno šolsko prakso in povezan z učnimi načrti za srednje šole. Ponuja vam ključne vsebine s področja trajnostne mobilnosti ter predloge različnih učnih oblik in metod dela. OPOZORILO: Za ogled priročnika počakajte, da se dokument naloži v celoti.
  • Trajnostna mobilnost v procesu izobraževanja
   Publikacija naslavlja današnje stanje na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostno mobilnost v Sloveniji in drugod po svetu. Izkazalo se je, da kurikulumi in učni načrti v Sloveniji ne vsebujejo vsebin trajnostne mobilnosti, niti je ne prepoznajo kot pomemben del prehoda na trajnostni način življenja. Zato knjiga podaja tudi predloge za nadaljnje vzgojno in izobraževalno delo na tem področju. Ob zavedanju potrebe po zgodnjem ozaveščanju in izobraževanju so avtorji pregled razumevanja in prepoznavanja pomembnosti trajnostne mobilnosti v kurikulumih in učnih načrtih nadgradili z raziskavo med vzgojitelji in učitelji.